IRPH

Què és l’IRPH?

En primer lloc, cal destacar que l’IRPH és un índex oficial elaborat pel Banc d’Espanya calculat segons la mitjana dels tipus d’interès dels crèdits de les hipoteques que concedeixen els bancs. Inicialment existien tres tipus de IRPH: el d’entitats, bancs i caixes; no obstant això, aquests dos últims es van deixar d’aplicar el 2013 mantenint-se el d’entitats, que inclou a bancs i caixes.

El IRPH o Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris és, juntament amb l’Euribor, un dels tipus d’interès més utilitzats a Espanya. Aquest índex es calcula fent una mitjana de tots els tipus d’interessos aplicats per caixes i bancs a tres anys.

Si bé en aquests préstecs el diferencial aplicat és menor al què s’oferia per l’euríbor, la suma de l’índex de referència i del diferencial realment és superior a la que pagaria un client amb Euribor. El principal argument que utilitzaven els Bancs i Caixes amb els seus clients per aplicar l’IRPH sobre els seus préstecs hipotecaris, era que utilitzant o referenciant a aquest índex el tipus d’interès, seria més estable i no estaria el client sotmès a les oscil·lacions dels tipus de interès, encara que sí més car.

El pas dels anys ha posat de manifest que aquestes avantatges res tenien a veure amb la realitat i que els clients que, aconsellats per les entitats financeres, van escollir aquest tipus d’hipoteques, han sofert amb el pas dels anys importants perjudicis econòmics, que ara podran recuperar d’acord amb el que estipula la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Caixabank, Santander i BBVA són algunes de les entitats amb més hipoteques referenciades a l’IRPH.

 

Com pot saber si la seva hipoteca té IRPH?

La manera més còmoda i precisa de saber-ho és contactar amb un despatx d’advocats especialitzat en dret bancari com Prats Advocats. Estudiarem el seu cas de manera gratuïta i li plantejarem, si procedeixen, les accions a dur a terme.

Per conèixer si la seva hipoteca està referenciada a l’IRPH pot revisar el seu contracte de préstec hipotecari. Per norma general, aquest punt apareixerà recollit en la clàusula tercera, probablement sota la referència “tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys”.

També pot constatar aquesta dada revisant els rebuts mensuals de la hipoteca i el tipus d’interès que està pagant. Si tenim en compte que l’euríbor s’ha situat en guarismes negatius, si s’observa que el tipus supera el diferencial contractat és més que probable que la seva hipoteca estigui referenciada a l’IRPH.

En qualsevol cas, la certesa sobre aquesta dada la podrà obtenir posant-se en contacte amb el nostre despatx. Truqui’ns sense compromís, estudiarem el seu cas de manera gratuïta; no només en relació al fet de si està referenciada a l’IRPH, també valorarem si està afectada per algun altre tipus de clàusula abusiva o pot recuperar part de les despeses derivades de la constitució de la hipoteca.

 

Com afecta l’IRPH a la quota de la meva hipoteca?

Si s’ho estan aplicant suposa que està pagant una mitjana de 2 punts per sobre de l’Euribor més el seu diferencial. (Cal recordar que en aquests moments l’Euribor es troba pràcticament en valors negatius).

 

Per què pot reclamar ara?

La sentència del passat 3 de març de 2020 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha reconegut la falta de transparència per part dels bancs en la contractació del préstec, atès que no s’explicava al client l’evolució de l’IRPH i tampoc s’exposava que finalment pagaria més que si tingués Euribor.

Un exemple gràfic: un client amb una hipoteca referenciada a l’Euribor més 1 punt, per exemple, tenint en compte els tipus publicats de novembre de 2019, estaria abonant un 0,728 d’interès, enfront d’un client amb IRPH més 0,25, que estaria abonant un 2,053.

Gràcies a aquesta sentència, els afectats per aquest índex, més de 1.000.000 d’hipoteques a tot Espanya, podran reclamar i recuperar els diners pagats de més. Per posar una referència per un préstec de 100.000 euros de capital referenciat a l’IRPH s’han pagat de mitjana uns 25.000 euros més en interessos, que si aquest mateix préstec hagués estat referenciat a l’Euribor.

La abusivitat de el la clàusula IRPH en els contractes hipotecaris ve determinada per la seva incorrecta aplicació en els mateixos ja que les entitats bancàries, aprofitant la indefensió per desconeixement de client, no incloïen al valor de l’índex IRPH un diferencial negatiu, en contra del que assenyala el Banc d’Espanya.

A tot això, cal sumar la falta de transparència a l’hora d’explicar als clients els seus veritables riscos i implicacions, venent-lo com un índex de referència estable. No obstant això, l’IRPH sempre era més elevat que l’Euribor, l’altre índex més habitual, a l’ésser les mateixes entitats bancàries les encarregades de calcular-ho.

Els clients no van ser degudament informats sobre com es calculava aquest índex de referència i sobre les conseqüències de aplicar-lo al préstec per establir el tipus d’interès durant la vida del contracte de préstec.

L’ordenament jurídic de la Unió Europea estableix que els contractes han de ser clars i entenedors: “Els contractes s’han de redactar en termes clars i comprensibles, que el consumidor ha de comptar amb la possibilitat real de tenir coneixement de totes les clàusules i que, en cas de dubte, ha de prevaler la interpretació més favorable a consumidor.

 

Com reclamar?

La millor manera de gestionar la reclamació és comptant amb la col·laboració i assessorament d’un despatx d’advocats especialitzat en dret bancari com Prats Advocats. Som experts en dret bancari i sempre estarà guiat, assessorat i informat per un equip de professionals. Nosaltres ens encarregarem de tot el procés.

Si té una hipoteca referenciada a l’IRPH, no ho dubti, reclami ja. Com més aviat es posi en marxa tot el procés per recuperar els diners pagats de més molt millor. Les quantitats a recuperar variaran en funció de l’any de constitució de l’hipoteca i la quantitat econòmica finançada; no obstant això, podem parlar de xifres mitjanes que oscil·len entre els 20.000 € i 40.000 €.

A l’igual que en altres tipus de reclamacions amb entitats financeres (clàusula sòl, despeses de constitució de la hipoteca …) és fàcil que l’entitat vulgui arribar a un acord previ o que li instin a renunciar a realitzar reclamacions extrajudicials o judicials; en aquest sentit, recomanem no signar cap acord sense haver realitzat de manera prèvia una consulta amb un advocat / a especialitzat en la matèria com Prats Advocats.

 

Quina documentació necessitarà?

De cara a presentar la seva reclamació i saber si la seva hipoteca està referenciada a l’IRPH necessitarem comptar amb la documentació següent:

  • Còpia de l’escriptura de préstec i, si escau, de les novacions o ampliacions del crèdit.
  • Rebuts de pagament de la hipoteca
  • Si la tingués, la documentació precontractual que li fos lliurada pel banc (amb especial rellevància sobre l’oferta vinculant i de possibles simulacions que realitzés el banc)
  • Còpia d’acords posteriors que s’hagin pogut signar, ja sigui de renúncia com de carències.

En el cas que no disposi de la documentació sol·licitada es pot presentar una sol·licitud a la seva entitat financera, nosaltres ens encarregarem de facilitar-li també aquest tràmit.

En el moment d’analitzar aquesta documentació també revisarem si la seva hipoteca està afectada per algun altre tipus de clàusules abusives que podrem reclamar. També té dret a la reclamació de bona part de les despeses de gestió per la constitució de la hipoteca. A Prats Advocats ens encarregarem, si vostè ho desitja, de tots aquests tràmits i només li cobrarem si vostè cobra primer.

 

Durada del procés de reclamació?

Donada la saturació i la important càrrega de treball dels jutjats espanyols la tramitació d’aquesta reclamació pot portar un temps que ara mateix és difícil de definir. Per aquesta raó, i donada la gran quantitat d’hipoteques signades a Espanya amb aquesta referència, el millor consell és posar la maquinària de reclamació en marxa el més aviat possible.

 

Com es calcula l’IRPH?

Mensualment, el Banc d’Espanya publica les dades econòmiques actualitzades de l’IRPH en el Butlletí Oficial de l’Estat. Pel que són les mateixes entitats bancàries les encarregades de facilitar-los. Per a això, el calculen fent la mitjana de les hipoteques que elles mateixes han concedit.

Aquesta fórmula de calcular, està directament lligada als interessos que les entitats bancàries apliquen als préstecs hipotecaris en funció de la solvència econòmica que tingui cada client a què li han concedit un.

La fórmula de calcular aquestes dades, és el que fa que l’IRPH sempre es mantingui alt. Encara que cal recordar que aquest tipus d’Índex és legal, això no vol dir que en algunes ocasions no s’hagi posat en dubte la forma de fer aquest càlcul ja que, no han comptat amb auditories externes que corroborin la veracitat i transparència de les dades econòmics que han facilitat i que serveixen com a base per estimar aquest tipus d’índex.

 

Quant ha pagat de més?

Per donar una xifra correcta cal estudiar cada cas de manera concreta. No obstant això, s’estima que una persona que tingui referenciada la seva hipoteca a l’IRPH ha perdut de mitjana prop de 20.000 Euros.

S’estima que més d’un milió de clients s’han pogut veure afectats. Caixabank, el Santander i el BBVA són les entitats financeres més exposades a la reclamació al col·locar major nombre d’hipoteques als seus clients sobre aquest índex de referència.

 

Com es fa la reclamació de l’IRPH?

En primera instància, presentarem una sol·licitud a la seva entitat financera per reclamar la devolució de tots els imports pagats de més en interessos pel IRPH.

Si el banc no accepta la nostra petició iniciarem un procediment judicial contra l’entitat.

En qualsevol cas, a Prats Advocats ens encarregarem de la realització de totes les gestions necessàries perquè vostè recuperi el que és seu. Així mateix, només li cobrarem si vostè guanya.

Notícies relacionades

Contacti amb nosaltres!