Si tens una hipoteca no et perdis la intervenció de Xavier Prats al programa A Diari de Lleida TV

25 de juny de 2022

Bona part de la població té subscrita una hipoteca per la compra d’un pis, però no totes són iguals i moltes d’elles compten al seu redactat amb les anomenades clàusules abusives, que els diferents Tribunals, tant espanyols com europeus han declarat com a tals obrint la porta a la reclamació dels diners pagats de més i a la modificació de les mateixes.

En aquest darrers anys, el despatx Prats Advocats ha defensat amb força èxit els interessos de molts consumidors i consumidores amb aquests tipus d’hipoteques obtenint resolucions favorables i aconseguint la restitució dels diners pagats de més i la modificació corresponent del tipus d’hipoteca contractada.

En aquest video,  Xavier Prats comparteix uns minuts amb Santi Roig, director del programa A Diari, de Lleida TV, per parlar precisament sobre aquesta qüestió que afecta a molts consumidors i que pot tenir repercusions econòmiques molts importants.

En el decurs de la seva intervenció, en l’espai “Els Consells de Prats Advocats” es parla amb detall sobre aquest tema començant per explicar que son les clàusules abusives.

 

Com sé si tinc clàusules abusives en un contracte?

La manera més senzilla en posar-te en contacte amb un despatx d’advocats. A Prats Advocats estudiarem de manera personalitzada el teu cas, analitzarem la teva hipoteca i en la mateixa visita et direm quines són les clàusules que pots reclamar i l’estimació dels diners que pots recuperar.

Quines són les reclamacions més comuns?

Despeses hipotecàries

Entre altres, les despeses de constitució de la hipoteca.  Es pot reclamar el 100% de la gestoria i la taxació i el registre de la propietat, i el 50% de la notaria, necessitarem nomes una copia de les factures a reclamar.

El Tribunal Suprem de l’Estat espanyol es va pronunciar en contra que les paguin els propietaris. A partir d’aquesta jurisprudència molts magistrats han donat la raó als usuaris que en reclamaven raonadament el retorn. Les resolucions judicials es basen en que no es considera just que sigui el banc qui obliga a contractar serveis de gestoria, notaria i de Registre de la Propietat però és el client qui n’ha d’assumir el cost.

Clàusula sol

Les més “populars” i arran de les quals s’ha iniciat tot l’allau de reclamacions bancàries. Les clàusules sostre imposaven un límit mínim d’interessos que l’entitat financera us podria cobrar encara que l’índex de referència més usat, l’euríbor, caigués en picat. El límit per sobre, o sostre, és tan elevat que no serveix com a excusa als bancs per justificar l’existència del que poden qualificar de clàusula compensatòria.

Es poden reclamar encara que s’hagi firmat un acord posterior en el que es pacti no reclamar

Venciment anticipat

En aquest cas és important senyalar que l’any 2013 es va modificar la Llei d’Enjudiciament Civil. Fins aleshores, l’impagament d’una única quota suposava que el banc podia reclamar l’execució hipotecària de tota la hipoteca. Actualment, la normativa indica que com a mínim els rebuts impagats han de ser tres; tot i que darrerament les entitats financeres solen tenir una actitud més flexible sempre i quan la persona que contreu el deute mostri la seva predisposició a pagar allò que deu.

Clàusula d’ interès moratori

Entre les clàusules més comunes que inclouen les hipoteques hi ha la relacionada amb els interessos que el titular de la hipoteca ha d’abonar en cas que es produeixi demora en el pagament de la quota mensual. Malgrat que, per evitar abusos, el 2013 ja es va regular el percentatge màxim a aplicar en cas de demora, tres anys després el Tribunal Suprem va sentenciar que aquests interessos no poden superar en dos punts l’interès inicialment pactat.

Hipoteca multidivisa o creixent

Sens dubte, aquesta hipoteca és un producte financer força complex i de risc, que les entitats bancàries van comercialitzar en un moment de crisi econòmica (especialment entre 2007 i 2008 on es presentaven com “una bona opció”) i amb l’euríbor a l’alça, i destaquen les bondats del producte, amb un tipus d’interès més baix que l’Euribor, i el canvi favorable de les monedes de referència. Les entitats asseguraven que l’import de les quotes resultaria menor i suposaria un estalvi considerable per al deutor, sense advertir dels seus riscos, possibilitat que davant d’escenaris adversos, les quotes s’incrementessin considerablement i el capital també prestat.

Comissió d’obertura o de subrogació

Comissions per posicions deutores

Es pot reclamar la hipoteca encara que s’hagi cancel·lat

 El fonament de qualsevol petició a l’entitat, ja sigui per sòl o per les despeses de constitució ha de ser la nul·litat radical de la condició general de la contractació, regulada en la Llei de Condicions Generals de la Contractació, que no està sotmesa a termini d’exercici.

Si es va subrogar en la hipoteca del promotor també pot reclamar per clàusules abusives?

Quan es compra un immoble finançat poden donar-se diverses situacions. En primer lloc, que vostè es subrogui en la hipoteca del promotor. En segon lloc, que es constitueixi una hipoteca nova per comprar l’immoble. Al primer cas, ja existeix una escriptura d’hipoteca, amb unes condicions establertes negociades entre el promotor i l’entitat que vostè ja ha assumit en subrogar-se en la mateixa. Habitualment, es signa al mateix temps una escriptura de novació en la qual es modifiquen alguns aspectes de l’escriptura del promotor (els interessos, el termini, el capital) i és en aquesta escriptura on s’inclouran habitualment les clàusules potencialment abusives (com ara les de sòl, de despeses, etcètera) i que són les que vostè pot reclamar.

Com actuar si està afectat per alguna clàusula abusiva?

Pot reclamar tant al propi banc com davant dels jutjats. I si un jutge declara abusiva una d’aquestes clàusules, i per tant nul·la, cal restituir els danys generats per aquesta, eliminant-la del contracte com si no hagués existit.

 

Tramitació gratuïta, sols cobrarem un percentatge del que recuperis. Si no tenim èxit en la reclamació no cobrarem res

A Prats Advocats us volem ajudar en la vostra reclamació, per això, tant la visita, com la reclamació a la entitat financera és totalment gratuïta. No pagareu res en concepte de provisió de fons, i nosaltres sols cobrarem un percentatge del que es recuperi un cop cobrats els diners

, , , , , , , , , , , , , , , ,